Home Ustavující prohlášení

STAROSTOVÉ PRO OKRUH

Ustavující prohlášení ze dne 23. září 2015

My, starostky a starostové obcí Středočeského kraje a městských částí hlavního města Prahy dlouhodobě vystavených extrémnímu dopravnímu zatížení, tímto zakládáme akční pracovní uskupení STAROSTOVÉ PRO OKRUH.

Přes naše obce a městské části či v jejich těsné blízkosti každodenně již proudí nebo by podle některých plánů měly proudit desetitisíce kamionů, autobusů, dodávek i osobních automobilů, přičemž v drtivé většině případů se jedná o dopravu tranzitní, velmi často mezinárodní, bez jakéhokoliv pozitivního přínosu pro naše obce i celou Prahu. Naopak důsledky tohoto extrémního provozu, hluk, prach, exhalace, rozbité silnice i trvale nebezpečné dopravní situace jdou plně na vrub našich občanů a kvality jejich života. A to za situace, kdy jsme přesvědčeni, že tak závažná situace není nezbytně nutná, ale je výsledkem nekoncepčního rozvoje dopravních cest a automobilové dopravy Prahy a přilehlých regionů Středočeského kraje.

Jako starostové, jejichž povinností je zájmy občanů a daňových poplatníků hájit, jsme však zatím neměli prakticky žádnou možnost tuto situaci konstruktivně měnit k lepšímu. Ze strany odpovědných orgánů státu i vyšších samospráv celá léta pociťujeme dlouhodobý nedostatek snahy o skutečně konstruktivní spolupráci, neochotu poskytovat informace i nezájem o naše názory, obavy a oprávněné požadavky.

Namísto racionálního a nepředpojatého řešení celé problematiky dobudování silničního okruhu kolem Prahy s relevantním posouzením různých variant jsme byli a stále jsme svědky prosazování půl století staré a dávno nevyhovující a neekonomické koncepce s vedením okruhu přes nevhodně vybrané, hustě zastavěné lokality.

Koncepce byla prosazována předešlými politickými reprezentacemi bez ohledu nejen na ekonomické, dopravní či hygienické parametry, ale také bez ohledu na platné zákony, takže řadu úředních rozhodnutí směřujících k její realizaci opakovaně pravomocně zrušily soudy.

Důsledkem tohoto téměř dvě desítky let trvajícího postupu je to, že okruh kolem Prahy vybudován není a dopravní zatížení v Praze a jejím okolí je stále intenzivnější.

Naším cílem je přispět ke změně tohoto stavu. Vkládáme naději do současných politických reprezentací, snad nezatížených předešlými vazbami, a budeme se snažit je racionálními argumenty přesvědčit o nutnosti otevření nepředpojaté odborné diskuse, která povede v prvé řadě ke konsensu o vedení trasy okruhu.

Za první krok tímto směrem považujeme skutečně komplexní a odborné posouzení různých variant trasy okruhu s vyhodnocením všech ekonomických, dopravních, ekologických a hygienických parametrů, ale i parametrů sociologických a demografických. I v těchto oblastech bude mít totiž vybudování okruhu své důsledky, jejichž řešení bude často ležet na bedrech místních samospráv.

Uskupení STAROSTOVÉ PRO OKRUH tedy zakládáme jako platformu pro koordinaci společného postupu dotčených obcí a městských částí i jako společnou reprezentaci pro jednání s příslušnými politickými a odbornými orgány.

Všechny odpovědné politiky i úředníky tímto vyzýváme, aby k problematice dobudování silničního okruhu kolem Prahy postupovali s maximální odpovědností a otevřeností a dopřáli sluchu všem odborným argumentům i názorům obcí a občanů, kterých se problém bezprostředně dotýká.

Jenom tak můžeme okruh dostavět, jenom tak se můžeme vyhnout mnohaletým sporům, jenom tak můžeme předejít dalším problémům, jenom tak můžeme vytvořit dílo, které bude dobře sloužit mnoha dalším generacím.

 

městská část Praha-Dolní Chabry

starosta městské části Miroslav Malina

 

městská část Praha-Ďáblice

starosta městské části Ing. Miloš Růžička

 

městská část Praha 20

starostka městské části Hana Moravcová

 

městská část Praha- Lysolaje

starosta městské části Ing. Petr Hlubuček

 

městská část Praha-Nebušice

starosta městské části Ing. Viktor Komárek

 

městská část Praha-Satalice

starostka městské části Mgr. Milada Voborská

 

obec Veleň

starosta obce ing. Jiří Kazda

městská část Praha-Suchdol

starosta městské části Ing. Petr Hejl

 

městská část Praha-Vinoř

starosta městské části František Švarc

 

obec Jenštejn

starosta obce Norbert Hlaváček,

 

obec Podolanka

starostka obce Mgr. Monika Dragounová

 

obec Přezletice

starosta obce Tomáš Říha

 

obec Radonice

starosta obce Ing. Stanislav Němec, MBA

Doplnění prohlášení Starostové pro okruh

cílem uskupení je vedle uspíšení dostavby silničního okruhu kolem Prahy i vyřešení „vyloučení kamionové dopravy z hlavního města Prahy“ a to v nejkratší možné době, za nejnižší náklady při respektování hygienických, ekologických a územních podmínek města a dotčených obcí.